Đường rạch

Slitting Line Slitting Line1

1. Vào năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ.
Đường rạch 1600x (0,3-3mm). Tốc độ cao với 200m / phút.

2. Vào năm 2019, Russi.
Đường rạch 1500X10mm, Với Hệ thống Thay đổi Nhanh Double Slitter,
Thời gian thay dao: 5 phút.