Cắt theo đường dài

p0

1.Năm 2019, Argentina.
Cắt theo chiều dài, 1500x6mm.